Aquesta acció, sota la responsabilitat de la Cambra d’Agricultura i que implica a tots els socis, té com a objectiu desenvolupar i implementar una metodologia de gestió concertada i sostenible de les pastures i els itineraris que recorren al Massís, integrant-ne la seva multifuncionalitat pròpia (turisme, àrea protegida, risc d’incendi…).

  Plans de diagnòstic pastoral i gestió de bestiar

Es realitzaran diagnòstics i plans de gestió individual per a cada explotació (avaluació de recursos, calendaris de pastura, avaluació tècnica i econòmica, anàlisi dels sistemes agrícoles, propostes de plans d’acció) tenint en compte els riscos associats (accidents, impacte ecològic, erosió …).

  Monitorització del comportament del ramat, gestió de bestiar errant

Per completar els diagnòstics pastorals, es farà un seguiment del comportament del ramat amb l’observació dels moviments dels animals. Al mateix temps, es farà un seguiment i coordinació del procediment d’intervenció en cas de pèrdua, en particular d’aquells animals animals marcats.

 Elaboració d’un pla de gestió pastoral concertat

Un diagnòstic global i un pla d’acció concertat permetran organitzar itineraris de pastures a escala de tot el massís i identificar les necessitats de recursos i equipaments pastorals addicionals, les possibilitats de millora, les condicions d’adaptació del bestiar, etc.

 Treball de desenvolupament pastoral

Els desenvolupaments pastorals prioritaris (tanques amb portes i accessos, parcs de contenció, punts de reg) identificats a través dels diagnòstics realitzats seran validats mitjançant consulta, prèvia a la seva implementació.

Conscienciació per part dels usuaris del massís

Es tracta d’identificar els diferents usos del massís i, organitzar jornades de sensibilització. L’objectiu és tenir una visió comuna de la multifuncionalitat d’aquest espai i una millor comprensió de les pràctiques agrícoles, en particular la seva contribució a favor de la biodiversitat. Aquesta acció estarà vinculada a l’acció destinada a promoure la raça autóctona.